Algemene Voorwaarden Bedrijfsinfo Privacy Policy Neem contact op Sitemap

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Wanneer in deze voorwaarden gesproken wordt over Paracentrum Texel dan worden hiermee bedoeld:
a. Paracentrum Texel B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37052638
b. Paracentrum Zeeland B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 22041973
c. Tessel Air: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37036523
d. Isola Quip: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer:
1.2. Klant: de natuurlijke of- rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening diensten cq. zaken worden geleverd.
1.3. Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Paracentrum Texel zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden dan zijn deze voor Paracentrum Texel alleen bindend indien en voorzover deze door Paracentrum Texel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, dan zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
2.4. Paracentrum Texel  is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
2.5.  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering” worden hieronder zowel zaken als het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.
2.6 Indien u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met 25,00 euro registratiekosten.

Artikel 3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Paracentrum Texel houdt zich het recht voor door veranderingen in brandstof en/of landingsprijzen toeslagen te berekenen.
3.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
3.4. Indien er sprake is van een actie of actie-dag dan wordt hierop geen extra korting verleend.
3.5. Er wordt geen korting op korting verleend: dit geldt ook voor reserveringskorting.

Artikel 4. Tandemsprongen

4.1. Indien u een tandemsprong reserveert, krijgt u reserveringskorting en indien u zich tussen 9.30 – 11.15 uur meldt, krijgt u voorrang op de niet-gereserveerde sprongen.
4.2. Een richttijd van het tijdstip waarop de sprong gaat plaatsvinden, krijgt u nadat u zich gemeld heeft bij het manifest.
4.3. Indien de sprong op de afgesproken dag niet doorgaat, dan behoudt u het recht op het maken van de sprong binnen twee jaar.
4.4. Er vindt geen restitutie plaats. Wij wijzen u op de mogelijkheid tot het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.
4.5. Na reserveren is het niet meer mogelijk om kortingen te verrekenen.
4.6. Indien u een foto/dvd reportage heeft laten maken, dan blijven de rechten van deze beelden in bezit van Paracentrum Texel.

4.7. Mochten opnames onverhoopt mislukken of niet aan de verwachte kwaliteit voldoen dan kunnen hieraan geen rechten op herhaling van de sprong worden ontleend.

Artikel 5. Cursus

5.1. Indien u door omstandigheden de sprongen niet in de geboekte week kunt (af) maken dan heeft u twee jaar tijd om ze te komen maken, voor de First Jump Course is dit een jaar.
5.2. Er vindt geen restitutie plaats. Wij wijzen u op de mogelijkheid tot het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.

5.3. Een First Jump Course is niet inwisselbaar voor een tandemsprong.

5.4. Het wijzigen van een cursusdatum is mogelijk tot  1 week van te voren. Binnen 1 week van te voren worden 50,00 kosten gerekend.


Artikel 6. Cadeaubonnen

6.1. Op cadeaubonnen is het wettelijk retourrecht van toepassing.
6.2. Cadeaubonnen zijn overdraagbaar.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Paracentrum Texel.
7.2. Aansprakelijkheid van Paracentrum Texel jegens klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten.

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van Overmacht is Paracentrum Texel niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade.
8.2. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).


Artikel 9. Afkoelingsperiode

9.1. Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenaamde “afkoelingsperiode”, die in de wet “kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op cursussen of tandemsprongen die u via onze site boekt. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten waaraan een datum gekoppeld is.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
10.2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit de door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Tandemsprong
Opleidingen Nederlands
Opleidingen Engels
Opleidingen Duits
Cadeaubon tandemsprong
Cadeaubon rondvluchten
Para artikelen
Evenementen

© Copyright 2009 - 2018 Paracentrum Texel - WizBizz Webwinkels